Deel deze pagina:

Het recht op belastingvermindering voor uitgaven voor de opvang tijdens sportactiviteiten van kinderen van minder dan 12 jaar of van kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar wordt geregeld in artikel 145/35 WIB 92 (aj. 2018) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Clubs kunnen, mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden, fiscale attesten uitschrijven. Op die manier kunnen de ouders de kosten van de sportkampen voor een deel recupereren.

De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportkampen of -activiteiten, kan als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot twaalf jaar of voor kinderen met een zware handicap tot achttien jaar. Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
  • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Het modelattest bestaat uit twee vakken: het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent (bv. gemeente), het tweede vak wordt ingevuld door de organisator zelf. Let erop dat alle gegevens correct zijn ingevuld, anders verliest het attest zijn bewijswaarde!

Sportclubs kunnen het attest na inlog op de Dynamo Projectwebsite downloaden via deze link

Volledige info omtrent belastingsvermindering voor de kosten van kinderopvang

Opgelet : Een belangrijke uitzondering is het lidgeld van de sportclub. Activiteiten die dus bij de gewone werking van sportclubs horen, komen niet in aanmerking voor de aftrek.

Bron : Dynamo Project

Sponsors

Sponsors